ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบหลอด/โคม

ฮีตเตอร์อินฟราเรด Infrared Quartz Heater

ฮีตเตอร์อินฟราเรด แบบหลอด/โคม (Infrared Quartz Heater)

ฮีตเตอร์อินฟราเรด Infrared Quartz Heater มีหลักการทําความร้อน คือให้กําเนิดแสงอินฟราเรดและส่งไป ยังวัตถุ โดยเป็นแสงคลื่นยาว ไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตามนุษย์ ซึ่ง รังสีคลื่นยาวนี้ จะทําให้โมเลกุลของวัตถุที่ได้รับรังสีนี้เข้าไปเกิดการสั่น ทําให้เกิดความร้อนขึ้น หลักการนี้จะมีประสิทธิภาพมาก เมื่อ นําไป ประยุกต์ใช้กับวัตถุที่มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่เรียงกันเป็นแถวยาว เช่น สี, กาว, อาหาร, พลาสติก, แลกเกอร์ มีทั้ง หลอดสีขาวสีดำ และ หลอดควอทซ์ มีหลักการทำความร้อน คือ ให้กำเนิดแสงอินฟราเรดและส่งไปยังวัตถุ นำไปใช้ในงานอบไล่ความชื้น เช่น อบสีรถยนต์, อบงานพิมพ์ซิลส์สกรีน, ใช้อบในอุตสาหกรรมการทอผ้า ฯลฯ

 คุณสมบัติทั่วไป (FEATURE) 


•   เป็นฮีตเตอร์ที่ส่งความร้อนแบบแผ่รังสี จะคล้ายกับดวงอาทิตย์ที่แผ่รังสีมาสู่โลก
•   สามารถให้ความร้อนได้ถึงเนื้อในของวัตถุ จึงทำให้ประหยัดพลังงาน
•   ตัววัสดุมีความเป็นฉนวนสูง ป้องกันการทำให้ไฟไม่รั่ว
•   สามารถใช้กับงานที่ไม่ต้องให้ความร้อนโดยตรงกับชิ้นงาน

 ประโยชน์และตัวอย่างการนำไปใช้งาน 


นำไปใช้ในงานอบไล่ความชื้น เช่น อบสีรถยนต์, อบงานพิมพ์ซิลส์สกรีน, ใช้อบในอุตสาหกรรมการทอผ้า, อบชิ้นส่วนอะไหล่รถ, อบเพื่อแปรรูปพืชผลทางการเกษตร, เป็นต้น

  • เป็นฮีตเตอร์ที่ส่งความร้อนแบบแผ่รังสี จะคล้ายกับดวงอาทิตย์ที่แผ่รังสีมาสู่โลก
  • สามารถให้ความร้อนได้ถึงเนื้อในของวัตถุ จึงทำให้ประหยัดพลังงาน
  • ตัววัสดุมีความเป็นฉนวนสูง ป้องกันการทำให้ไฟไม่รั่ว
  • สามารถใช้กับงานที่ไม่ต้องให้ความร้อนโดยตรงกับชิ้นงาน


    รูปตัวอย่างการนำฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบหลอด/โคมไปใช้งานต่างๆ

 คุณสมบัติทางเทคนิค (Specifications) 


 โครงสร้างภายในของฮีตเตอร์อินฟราเรด (Drawing) 


ข้อควรระวังในการใช้ฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared Heater)

1. การให้ความร้อนแบบอินฟราเรด ควรเลือกใช้วัสดุที่สามารถดูดซับความร้อนได้ดี

2. ไม่ควรเลือกใช้วัสดุที่มีพื้นผิวมันวาว เพราะจะสะท้อนความร้อนของคลื่นอินฟราเรด

ย้อนกลับ