เครื่องวัดอุณหภูมิ (Digital Thermometer)

เครื่องวัดอุณหภูมิ (Digital Thermometer) รุ่น 305P  สามารถใช้งานร่วมกับ เทอร์โมคัปเปิลโพรบ (thermocouple probe) ในการวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ